Plan Urbanistic de Detaliu (PUD)

Ezen Studio - PUD, PUZ, PUG, urbanism BucurestiPUD (Plan Urbanistic de Detaliu) este intocmit de catre un urbanist sau de catre un arhitect urbanist si detaliaza continutul PUG sau PUZ, oferind recomandari conforme cu Regulamentul Local de Urbanism.

Indiferent daca planul este intocmit de catre un urbanist sau de catre un arhitect urbanist, este necesar ca persoanele in cauza sa fie inregistrate in Registrul Urbanistilor din Romania si aiba drept de semnatura.

Ce reprezinta PUD (Plan Urbanistic de Detaliu)

Potrivit Ghidului privind metodologia de elaborare și conținutul- cadru al PUD Indicativ G M 009 – 2000, Planul Urbanistic in Detaliu are un caracter de reglementare specifica, prin intermediul sau asigurandu-se:

conditiile de amplasare, dimensionare, conformare si servire edilitara a unuia sau mai multor obiective pe o parcela, in corelare cu functiunea predominanta si cu zonele aflate in vecinatatile imediate.

Inainte ca urbanistul sa intocmeasca Planul Urbanistic de Detaliu este necesar sa i se puna la dispozitie, de catre beneficiar, certificatul de urbanism deja existent.

In baza acestuia, mai exact a coeficientilor de utilizare a terenului, se stabilesc ce parametri se vor schimba.

Caracterul PUD este de reglmementare specifica, fiind elaborat cu scopul de a detalia prevederile din PUG sau PUZ, corelate cu conditionarile din certificatul de urbanism.

Scopul si obiectivele PUD

Scopul elaborarii Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) este ca atat autoritatile locale, cat si beneficiarul, sa se asigure ca viitoarea constructie va respecta toate reglementarile referitoare la terenul aferent, (iar prin constructie se intelege orice fel de cladire, care poate deservi unei varietati de scopuri) dar si facilitatile conexe cladirii, cum sunt parcarile, drumurile de acces, spatiile de joaca sau retelele tehnice.

Potrivit normativelor in vigoare, scopul PUD inglobeaza urmatoarele aspecte:

 • Executarea unor metodologii unitare si coerente care sa identifice si sa delimiteze terenuri destinate construirii unor obiective, dar si stabilirea conditiilor optime de executare pe terenul studiat;
 • Fundamentarea executarii unor obiective cu utilitate publica, facilitarea executarii proiectelor de investitii ulterioare;
 • Utilizarea in mod rational a terenurilor in raport relational cu functiunile urbanistice stabilite prin PUG sau PUZ si a contextului existent.

Obiectivele Planului Urbanistic de Detaliu (PUD)

Prin realizarea PUD se urmareste:

 • asigurarea conditiilor in care sa se implementeze programe de dezvoltare sau rebilitare a unor constructii.;
 • sa se valorifice optim in scopuri economice, sociale sau edilitare, terenurile libere sau care devin libere din motive ce tin de dezafectarea unor constructii sau executarea unor amenajari din intravilanul localitatilor.

Prin PUD se urmareste să se concretizeze masuri de protectia mediului si in corelatie si conformitate cu programe si proiecte specifice.

Reglementari realizabile prin Planul Urbanistic de Detaliu (PUD)

Concret, PUD trebuie sa abordeze si sa contina reglementari care sa priveasca urmatoarele aspecte:

 • regimul juridic al terenului si constructiilor;
 • regimul tehnic al terenurilor si constructiilor;
 • permisivitatile si constrangerile urbanistice;
 • garantarea accesibilitatii si racordarii la retele edilitare;
 • relatiile de natura functionala si estetica cu vecinatatea;
 • compatibilitatea functiunilor si conformarea pentru constructii, amenajari si plantatii.

Avand in vedere reglementarile mentionate, PUD trebuie sa asigure solutii in detaliu pentru:

 • modul de ocupare al terenului;
 • modul de utilizare al terenului;
 • functiunea constructiei si amenajarilor;
 • aspectul architectural al constructei si amenajarilor;
 • integrarea constructiei sau constructiilor noi si corelare acestora cu cele deja existente cu care se invecineaza;
 • in functie de caz cu scopul armonizarii cu constructii si amenajari propuse – interventia prin efectul reabilitarii asupra constructiilor si amenajarilor deja existente cu care se invecineaza;
 • accese pietonale si auto, parcaje, spatii de recreere si de joaca, echipare edilitara;
 • daca este cazul, functionarea diferitelor forme de proprietate juridica a terenului.

In general, in proiectarea constructiei nu sunt incluse elaborarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) sau realizarea documentatiei pentru avizele necesare, acestea fiind servicii suplimentare.

Categorii generale de probleme abordate in cadrul Planului Urbanistic de Detaliu (PUD)

Problemele abordate in cadrul Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) sunt corelate cu reglementarile realizabile prin intermediul sau.

Normele stabilite in cadrul PUD trebuie obligatoriu respectate atunci cand se incepe constructia pe terenul in cauza.

Planul Urbanistic de Detaliu (PUD) este cea mai detaliata documentatie, prin intermediul sau putandu-se modifica aspecte ale regulamentului local de urbanism aferent PUG (Planul Urbanistic General).

Etape ale obtinerii PUD (Plan Urbanistic de Detaliu)

 • Obtinerea Certificatului de Urbanism;
 • Intocmirea studiilor de fundamentare;
 • Initierea elaborarii Planului Urbanistic de Detaliu (PUD);
 • Informarea si consultarea populatiei;
 • Elaborarea propunerilor preliminare PUD;
 • Obtinerea avizelor specificate in certificatul de urbanism;
 • Definitivarea documentatiei;
 • Aprobarea documentatiei PUD.

In vederea aprobarii Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) trebuie parcurse anumite etape, care fac parte din derularea proiectului de urbanism.

In primul rand, trebuie intocmita documentatia necesara obtinerii certificatului de urbanism.

Dupa ce a fost obtinut certificatul de urbanism, se trece la realizarea studiilor de teren, precum ridicarea topografica si studiul geotehnic.

Dupa realizarea studiilor de fundamentare se realizeaza initierea elaborarii Planului Urbanistic de Detaliu (PUD).

Pentru informarea si consultarea populatiei, se face publica intentia de elaborare a documentatiei de urbanism si scopul acesteia.

Consultarea populatiei se face prin prezentarea documenatiei pe site-ul si la sediul primariei sau consiliului judetean.

In acest moment tema-program este stabilita si se elaboreaza propunerile preliminare pentru PUD.

Urmeaza obtinerea tuturor avizelor necesare mentionate in certificatul de urbanism.

Urmatorul pas este sustinerea documentatiei in cadrul Comisiei Tehnice de Urbanism si Amenajare a Teritoriului (CTUAT).

Doar proiectantul proiectului poate sustine documentatia Planului Urbanistic de Detaliu in fata CTUAT.

Comisia trebuie sa fie din cadrul Primariei sau Consiliului Judetean in a caror raza se afla terenul pe baza caruia s-a realizat planul.

De obiectiile CTUAT depind modificarile ulterioare ale documentatiei.

In cazul in care se cer completari sau schimbari, acestea trebuie efectuate, urmand ca documentatia sa fie prezentata din nou comisiei spre a fi aprobata.

Dupa ce documentatia este aprobata de catre CTUAT, raportul se transmite catre Primarie, unde urmeaza o alta aprobare data de catre Consiliul Local.

Ultima procedura este redactarea hotararii de CL cu privire la aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD).

Continutul planului urbanistic de detaliu

Studii de fundamentare

Este necesar sa se asigure suportul cadastral sau topografic, scarile uzuale fiind 1:500 sau 1:1000 – acestea cuprind parcela pentru care se executa PUD si vecinatatile.

De asemenea, este necesar studiul geotehnic care are scopul de a certifica situarea terenului in studiu in zone in care nu este vorba despre riscuri naturale.

De asemenea, studiul geotehnic va contine datele care privesc stratificatia si natura terenului de fundare.

In functie de amploarea si de complexitatea situatiei existente si a propunerii, poate fi necesar sa se execute si alte studii care sa fundamenteze propunerile din PUD, de exemplu:

 • studiu de insorire;
 • studiu de precoordonare retele edilitare;
 • studiu istoric;
 • studiu de trafic;
 • pentru determinarea zonelor de protectie fata de sursele de apa;
 • scheme de organizare tehnologica pentru anumite produse;
 • organizarea circulatiei limitrofe amplasamentului;
 • analize de evaluarea impactului pe care amplasamentul il poate avea asupra mediului etc.

Documentatia de baza pentru Planul Urbanistic de Detaliu (PUD)

Documentatia de urbanism intocmita conform prevederilor Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanism, cu completarile si modificarile ulterioare ale HG 525/1996 pentru aprobarea regulamentului general de urbanism si ale Ghidului privind Metodologia de Elaborare si Continutul cadru al PUD aprobat prin Ordinul 37/N/08.06.2000 trebuie sa contina parti scrise si parti desenate.

Piese scrise

Prin parti scrise se intelege memoriul de prezentare.

Acesta cuprinde cinci sectiuni principale:

Primul capitol – Introducerea – include mentionarea datelor de recunoastere ale documentatiei, obiectul si scopul lucrarii.

Incadrarea in zona include unele concluzii ale studiilor de fundamentare si ale documentatii executate sau in curs de executare in proximitatea amplasametului studiat.

In cadrul pieselor scrise este inclusa si situatia existenta:

 • reglementari existente;
 • accesibilitate si cai de comunicatie;
 • tipul de proprietate;
 • disfunctionalitati constatate in zona.

Capitolul dedicat reglementarilor propuse prezinta:

 • modul de ocupare si utilizare al terenului;
 • regimul de construire si amplasare a constructiei fata de limitele de proprietate;
 • principii de integrare si relationare cu contextual existent;
 • solutii pentru protectia mediului;
 • bilant teritorial.

Concluziile fac referire la:

 • consecintele realizarii constructiei;
 • masurile ce decurg;
 • punctul de vedere al proiectantului.

Piese desenate

Partile desenate sunt: planse pe suport topografic vizat de OCPI, scheme, cartograme, grafice sau fotografii. Acestea au rolul de a sustine propunerile din plan si pot ilustra mai multe categorii de probleme si solutii.

Piesele desenate includ incadrarea in zona elaborate la o scara redusa de 1:5000 sau 1:10000

Plansele pe care piesele desenate le includ sunt dupa cum urmeaza:

 • Situatia existenta;
  Concret, aceasta plansa cuprinde limita zonei sau a amplasamentului care se studiaza, cladiri existente in proximitate, circulatii si accese pietonale si auto, inaltimea, structura si starea caldirilor, denumirile si functiunea acestora, parcajele si garajele amenajate in zona si, de asemenea, modul de ocupare si utilizare a terenului.
 • Reglementari urbanistice;
  Plansa cu reglementari urbanistice arata propunerea pentru terenul studiat.
  Elementele definitorii sunt:

  • destinatia pe care o vor avea obiectivele propuse;
  • alinierea si inaltimea constructiilor;
  • circulatia carosabila si pietonala;
  • modul de ocupare si utilizare al terenului.
 • Reglementari edilitare;
  In aceasta plansa se arata modul de asigurare a utilitatilor pe amplasamentul studiat in raport cu retele existente.
 • Regim juridic;
  Aceasta plansa cuprinde:

  • obiective de utilitate publica propuse;
  • circulatia terenului (prin hasuri);
  • tipul de proprietate asupra terenurilor (prin culoare).
 • Mobilare urbanistica;
  Persoana care elaboreaza PUD poate sa avanseze o mobilare urbanistica pe amplasamentul dat cu scopul facilitarii intelegerii propunerilor si, bineinteles, pentru a determina capacitatea de calcul pentru utilitati.

Principalele constrangeri

Atat CUT (coeficientul de utilizare a terenului), cat si POT (procentul de ocupare a terenului) pot fi supuse constrangerilor din cauza retragerilor obligatorii fata de limitele terenului.

Autoritatile locale, Primaria sau Consiliul Judetean, vor elibera Certificatul de Urbanism tinand cont si de constrangerile formulate prin Regulamentele Locale de Urbanism.

Asadar, Certificatul de Urbanism este documentul informativ prin care se tine o evidenta a tuturor conditiilor de construibilitate.