Plan Urbanistic General (PUG)

PUG - Plan Urbanistic General - Ezen Studio SRL

Situat la un nivel superior fata de Planul Urbanistic Zonal (PUZ) sau Planul Urbanistic de Detaliu (PUD), un Plan Urbanistic General (PUG) se intocmeste la nivel de municipiu, oras, comuna si vizeaza dezvoltarea omogena a principalelor zone de interes public pentru o perioada mai mare de timp (maxim 10 ani).

Ce reprezinta PUG – Plan Urbanistic General

Cateva precizari din Normele Metodologice de aplicare a Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul:

(1) Conform prevederilor art. 46 alin. (3) lit. g) din Lege, Planul Urbanistic General cuprinde prevederi pe termen mediu si lung cu privire la delimitarea zonelor in care se preconizeaza operatiuni de regenerare urbana. Aceste zone vor fi delimitate pe limite cadastrale si vor cuprinde zone omogene din punct de vedere functional, ce necesita implementarea unor operatiuni integrate, caracterizate de una sau mai multe dintre urmatoarele situatii:

 1. zone centrale;
 2. zone istorice;
 3. zone construite protejate;
 4. zone din mari ansambluri de locuit;
 5. zone locuite de comunitati defavorizate, inclusiv asezari informale;
 6. zone de reconversie functionala:
  • situri industriale dezafectate;
  • situri militare dezafectate;
  • situri cu infrastructuri majore dezafectate.

Planurile Urbanistice Generale se intocmesc la cererea primariilor sau consiliilor judetene, se adreseaza tuturor UAT-urilor aflate in subordinea acestora si includ prevederi atat pentru suprafetele intravilane cat si pentru cele extravilane.

Prin respectarea prevederilor planului urbanistic general se poate intocmi ulterior un plan zonal sau de detaliu.

PUG cuprinde:

 • planse desenate;
 • memoriu tehnic;
 • Regulament Local de Urbanism (RLU).

Pe baza acestora sunt stipulati in Certificatul de Urbanism indicatorii urbanistici si avizele necesare obtinerii Autorizatiei de Construire.

Cand este necesar PUG?

Intocmirea unui PUG vine ca un raspuns la programul de amenajare a teritoriului respectiv.

Planul Urbanistic General este absolut necesar in cazul unor investitii de interes sau de utilitate publica majora (modernizarea infrastructurii rutiere, extinderea intravilanului si a infrastructurii de apa, canalizare si gaze naturale).

PUG are in vedere cresterea calitatii vietii in special in domeniul locuintelor si serviciilor.

Citam din Normele Metodologice de aplicare a Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul:

(2) Planul de actiune pentru implementare si programul de investitii publice propuse prin planul de urbanism general evidentiaza actiunile, denumirea investitiilor, valoarea estimata a acestora, sursele posibile de finantare, etapizarea realizarii investitiilor, stadiul implementarii acestora la momentul realizarii programului si partile responsabile de implementare.

Planul Urbanistic General este primul set de norme care trebuiesc respectate in cazul elaborarii oricarui proiect de constructie.

Cum aratam si mai sus, nu se poate construi un imobil fara Autorizatia de Construire.

Autorizatia de construire se emite pe baza Certificatului de Urbanism.

Certificatul de Urbanism se elibereaza pe baza Regulamentului Local de Urbanism (RLU) pe care il gasim in PUG.

Tot inspre PUG ne indreptam si daca vrem sa aflam ce riscuri naturale (inundatii, alunecari de terem, etc.) sunt in zona.

Din Ghidul privind metodologia de elaborare si continutul cadru al Planului Urbanistic General aprobat prin Ordinul nr.13N din 10.03.1999 al Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului:

PUG se elaboreaza in scopul:

 • stabilirii directiilor, prioritatilor si reglementarilor de amenajare a teritoriului si dezvoltare urbanistica a localitatilor;
 • utilizarii rationale si echilibrate a terenurilor necesare functionilor urbanistice;
 • precizarii zonelor cu riscuri naturale (alunecari de teren, inundatii, neomogenitati geologice, reducerea vulnerabilitatii fondului construit existent”);
 • evidentierii fondului consezen-studio-urbanism-bucurestitruit valoros si a modului de valorificare a acestuia in folosul localitatii;
 • cresterii calitatii vietii, cu precadere in domeniile locuirii si serviciilor;
 • fundamentarii realizarii unor investitii de utilitate publica;
 • asigurarii suportului reglementar pentru eliberarea certificatelor de urbanism si autorizatiilor de construire ;
 • corelarii intereselor colective cu cele individuale in ocuparea spatiului.

Categorii generale de probleme abordate in cadrul Planului Urbanistic General (PUG)

 • Imbunatatirea relatiilor cu localitatile subordonate (pot fi orase, comune, sate)
 • Delimitarea zonelor din teritoriu dupa diferite criterii:
  • extravilan/intravilan;
  • functionalitate: locuit, spatii verzi, transporturi, servicii;
  • zone construibile/restrictii de construire;
  • zone protejate;
  • zone de risc;
  • suprafete rezervate obiectivelor de utilitate publica.
 • Tot in PUG putem gasi raspunsuri despre regimul juridic al terenurilor aferente zonei vizate precum si ce conditii pentru folosire au aceste terenuri.

Din Ghidul privind metodologia de elaborare si continutul cadru al Planului Urbanistic General aprobat prin Ordinul nr.13N din 10.03.1999 al Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului:

 • optimizarea relatiilor localitatilor cu teritoriul lor administrativ si judetean;
 • valorificarea potentialului natural, economic si uman;
 • reorganizarea si dezvoltarea cailor de comunicatie;
 • stabilirea si delimitarea zonelor functionale;
 • stabilirea si delimitarea teritoriului intravilan;
 • stabilirea si delimitarea zonelor cu interdictie temporara si definitiva de construire;
 • stabilirea si delimitarea zonelor protejate;
 • stabilirea si delimitarea zonelor construibile;
 • modernizarea si dezvoltarea echiparii edilitare;
 • evidentierea detinatorilor terenurilor si a modului de circulatie juridica a terenurilor;
 • delimitarea suprafetelor pe care se preconizeaza realizarea obiectivelor de utilitate publica;
 • stabilirea modului de utilizare a terenurilor si conditiilor de conformare si realizare a constructiilor

Reglementarile enuntate in cadrul PUG se detaliaza si se intaresc prin regulamentul local de urbanism (RLU).

PUG este structurat in 3 categorii principale de probleme: Studii de fundamentare, PUG propriu-zis, inclusiv Regulamentul Local de Urbanism, PUG preliminar si Documentatii necesare obtinerii avizelor/acordurilor.

Parametri modificabili prin Planul Urbanistic General (PUG)

Se pot face modificari in cazul:

 • reincadrarii unui teren din extravilan in intravilan;
 • schimbarii functionalitatii unui teren sau a unei cladiri;
 • redefinirii limitelor anumitor zone;
 • extinderea utilitatilor publice;
 • realizarea unor obiective de utilitate publica majora;
 • extinderea si modernizarea infrastructurii rutiere;
 • aparitiei unor noi zone de risc sau protejate.

Din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul:

PUG cuprinde reglementari pe termen scurt, la nivelul intregii unitati administrativ-teritoriale de baza, cu privire la:

 1. stabilirea si delimitarea teritoriului intravilan in relatie cu teritoriul administrativ al localitatii;
 2. stabilirea modului de utilizare a terenurilor din intravilan;
 3. zonificarea functionala in corelatie cu organizarea retelei de circulatie;
 4. delimitarea zonelor afectate de servituti publice;
 5. modernizarea si dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare;
 6. stabilirea zonelor protejate si de protectie a monumentelor istorice;
 7. formele de proprietate si circulatia juridica a terenurilor;
 8. precizarea conditiilor de amplasare si conformare a volumelor construite, amenajate si plantate.

Prin Planul Urbanistic General se identifica zone pentru care se pot institui reglementari ce nu pot fi modificate prin planuri urbanistice zonale sau planuri urbanistice de detaliu si de la care nu se pot acorda derogari. Aceste reglementari se formuleaza cu claritate in Regulamentul local de urbanism aferent PUG si se aplica in mod obligatoriu zonelor asupra carora este instituit un regim special de protectie prevazut in legislatia in vigoare.

Din Normele Metodologice de aplicare a Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul:

Propunerea de actualizare sau de prelungire a valabilitatii Planului Urbanistic General se avizeaza de catre autoritatile publice de la nivel central sau judetean, dupa caz, in baza referatului intocmit de catre unitatile administrativ-teritoriale, care va cuprinde analiza informatiilor statistice disponibile privind dinamica economica, sociala si teritoriala, respectiv tendintele de dezvoltare identificate in baza studiilor de specialitate existente, precum si in raport cu strategiile si programele de dezvoltare de la nivel local, judetean si/sau national aprobate. Pentru actualizarea documentatiei de tip P.U.G., referatul va mai cuprinde prevederile din documentatia existenta ce necesita a fi modificate/completate si graficul de elaborare a documentatiei de actualizare.

Etapele derularii proiectului de urbanism in cazul intocmirii unui PUG

 1. Initierea elaborarii – este obligatorie prin Hotararea Guvernului Romaniei si se face de catre primarie sau consiliul judetean.
 2. Informarea populatiei despre intentia si scopul elaborarii PUG  este facuta de cel care a initiat PUG prin presa sau alte mijloace de comunicare in masa
 3. Desemnarea elaboratorului – prin selectie (din minim 3 oferte) sau prin licitatie (in cazul teritoriilor mari si foarte mari sau cand costul elaborarii PUG depaseste plafonul legal). Criteriile de selectie sunt capabilitatea, experienta in domeniu si oferta financiara.
 4. Comanda – facuta de initiatorul PUG
 5. Tema-program – vizeaza principalele probleme care vor trebui solutionate prin documentatie. Se intocmeste de catre initiatorul PUG, exclusiv sau in colaborare cu elaboratorul desemnat.
 6. Tarifarea lucrarii – are in vedere 2 categorii de operatiuni in functie de includerea acestor operatiuni in Metodologia de calcul a onorariilor si preturilor pentru proiectarea investitiilor si studiilor in domeniul urbanismului si amenajarii teritoriilor (aprobata prin Ordinul MLPAT nr. 11/N/0.1994):
  1. PUG propriu zis si Documentatii pentru avize/acorduri – incluse;
  2. Studii de fundamentare – neincluse in aceste norme metodologice si care vor fi evaluate pe baza normelor interne ale unitatii evaluatoar.

Studiile de fundamentare – S.F. pot fi elaborate anterior P.U.G. (dar nu mai mult de 2 ani) sau concomitent cu P.U.G.
Pentru studiile de fundamentare elaborate anterior P.U.G., concluziile acestora se preiau de catre elaboratorul P.U.G. in cadrul memoriului general.

Fiecare din studiile de fundamentare necesare se tarifeaza separat si se emit comenzi de proiectare. Beneficiarul va pune la dispozitie / va asigura accesul la toate informatiile existente. Studiile de fundamentare se intocmesc de catre colective specializate in domeniu coordonate de elaboratorul P.U.G.-ului, daca are in profil astfel de lucrari.

Ele reprezinta parti scrise si desenate, predate in trei exemplare, din care doua exemplare pentru beneficiar si un exemplar pentru proiectantul general.

Studiul de fundamentare se finalizeaza cu o sinteza, axata in principal pe diagnosticarea disfunctiilor si pe formularea propunerilor de eliminare a acestora .

Proiectantul P.U.G.are obligatia de a corela toate propunerile studiilor de fundamentare cu obiectivele strategice de dezvoltare si de a genera o conceptie unitara de dezvoltare a localitatii.

Valoarea finala se stabileste prin insumarea categoriilor si se exprima in numar de ore medii transformate in lei in functie de tariful orar aprobat al unitatii care va elabora PUG.

 1. Contractul – intocmit de elaborator pe baza comenzii. Contine obligatiile partilor, termene si valorile fazelor decontabile. Dupa semnare, elaboratorul PUG poate incheia subcontracte cu alte unitati de proiectare sau cu persoane fizice specializate
 2. Sursele documentare:
  • Studii de fundamentare;
  • Proiecte de investii elaborate si aprobate anterior planurilor urbanistice;
  • Planuri zonale (PUZ) sau de detaliu (PUD) aprobate inaintea elaborarii PUG;
  • Statistici: evolutia populatiei, activitatilor economice, institutiilor publice, echiparea orasului;
  • Sondaje de opinie;
  • Proiecte aflate in gestiunea institutiilor centrale sau a unitatilor descentralizate ale statului

∗ Pentru a obtine informatiile care nu se afla in baza de date a consiliului local se pot incheia contracte sau conventii cu persoanele (fizice sau juridice) care au aceste informatii.

Principalele acte normative specifice domeniului sau complementare acestuia cu implicatii asupra dezvoltarii urbanistice a localitatilor

 • Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, modificata si actualizata;
 • Legea nr. 71/1996 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului National (P.A.T.N.) – sectiunea 1- Cai de comunicatie;
 • Legea nr. 171/1997 privimd aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului National (P.A.T.N.) — sectiunea a II-a – Apa;
 • Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de Ameriajare a Teritoriului National ( P.A.T.N.) – sectiunea a 111-a – Zone protejate;
 • Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului National (P.A.T.N.) – sectiunea a IV-a – Reteaua de localitati;
 • Legea nr. 575/2001 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului National (P.A.T.N.) – sectiunea a V-a – Zone de risc natural;
 • O.U.G. nr. 142/2008 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului National (P.A.T.N.) – sectiunea a VI -a – Zone turistice;
 • Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, modificata si actualizata;
 • Legea administrtiei publice locale nr. 215/2001, republicata;
 • Ordonanta de Urgenta nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;
 • Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata;
 • Legea nr. 54/1998 privind circulatia juridica a terenurilor;
 • Lege privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica nr. 33/1994;
 • Legea privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia nr. 213/1998;
 • Ordonanta de Urgenta nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica;
 • Legea cadastrului si publicitatii imobiliare nr. 7/1996;
 • Legea privind calitatea in constructii nr. 10/1995, republicata ;
 • Legea privind protectia mediului nr. 137/1995, republicata;
 • Legea privind regimul juridic al drumurilor nr. 43/1997, republicata;
 • Legea apelor nr. 107/1996, republicata;
 • Legea privind protejarea monumentelor istorice nr. 422/2001;
 • Legea monumentelor de for public nr. 120/2006;
 • Ordinul nr. 562/2003 pentru aprobarea Reglementarii tehnice „Metodologie de elaborare si continutul cadru al documentatiilor de urbanism pentru zone construite protejate „;
 • H.G.R. nr. 525/1996, republicata, pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism ;
 • Codul civil;
 • Codul silvic;
 • Prevederile documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului de rang superior, aprobate;
 1. Studiile de fundamentare – sunt alese de initatorul impreuna cu elaboratorul PUG si intervin decisiv in definirea reglementarilor despre dezvoltarea teritoriului.
  Se intocmesc pentru probleme specifice localitatii si care necesita analiza de specialitate.
  Lista cu studiile de fundamentare necesare se intocmeste la primirea comenzii.

Studii de fundamentare:

 1. Studiul istoric al comunei;
 2. Potentialul economic/economia si infrastructura industriei si serviciilor in comuna;
 3. Starea factorilor de mediu/surse de poluare/protectia si conservarea mediului natural si construit in comuna/zone protejate;
 4. Gospodarirea apelor in comuna;
 5. Studiul privind reteaua de transport in comun;
 6. Studiul privind infrastructura edilitara, inclusiv statiile de tratare si epurare a apei;
 7. Studiul privind dotarile publice (invatamant, sanatate si cultura);
 8. Studiul privin extinderea intravilanului ;
 9. Studiul privind turismul si agrementul;
 10. Studiul privin analiza relatiilor cu localitatile invecinate;
 11. Studiul privind riscurile naturale;
 12. Evaluare adecvata de mediu.
 1. Propunerile preliminare de amenajare si dezvoltare – bazate pe analiza situatiei existente, a optiunilor populatiei, a programului de dezvoltare locala si pe concluziile studiilor de fundamentare.
 2. Consultarile pe parcurs – conditie obligatorie, ofera populatiei locale sansa de a evalua propunerile. De asemenea este obligatorie consultarea pe parcurs a Compartimentului de specialitate al Consiliului judetean.
 3. Redactarea pieselor desenate – 1 exemplar pentru consultarea populatiei;
 4. Consultarea populatiei – o face initiatorul PUG in cadrul unei expozitii organizate la Consiliul Local si este anuntata prin mass-media. Un reprezentant al consiliului local colecteaza si trimite spre analiza propunerile populatiei. Tot acesta va informa ulterior populatia despre deciziile luate.
 5. Introducerea in documentatie a propunerilor populatiei – de catre elaboratorul PUG dupa aprobarea de catre consiliul local.
 6. Acordurile si avizele asupra PUG – sunt obligatorii si se emit de catre organele abilitate prin lege.
  Pentru obtinerea acestora se anexeaza piesele scrise si desenate din PUG aferente domeniului pentru care se solicita acordul sau avizul.
  Se emit fara perceparea unor taxe, in maxim 30 de zile de la depunerea cererii.
  In cazul depasirii termenului, PUG se considera avizat.
  Odata cu predarea documentatiei pentru avize, lucrarea poate fi decontata.
 7. PUG definitivat – prin introducerea observatiilor din acorduri si avize acceptate de beneficiar.
  Se preda beneficiarului in 2 exemplare complete, cu piese scrise si desenate.
 8. Aprobarea PUG – dupa obtinerea avizelor si acordurilor, prin Hotararea Consiliului Local.

Din momentul aprobarii PUG, sarcina proiectantului este incheiata si urmeaza ca prevederile PUG sa fie aplicate de catre Consiliul local prin compartimentele de specialitate.

Accesul locuitorilor la PUG va fi asigurat tot de catre Consiliul local.

Modificarea unui PUG aprobat se va face prin respectarea aceleiasi proceduri de elaborare-avizare-aprobare.

Continut cadru PUG

Studii de fundamentare

Studii de fundamentare – Analizeaza si reglementeaza probleme de amenajare a teritoriului.

Se intocmesc inainte sau concomitent cu PUG.

Pot fi analitice, consultative sau prospective.

Cuprind parti scrise si desenate.

PUG propriu-zis cu Regulamentul Local de Urbanism

 • Piese scrise:
  • Memoriul de sinteza – pentru localitati cu grad inalt de complexitate;
  • Memoriul general – obligatoriu pentru toate localitatile, integreaza solutiile din studiile de fundamentare;

Continut memoriu general:

  1. Introducere
   1.1 Date de recunoastere a documentatiei;
   1.2 Obiectul lucrarii;
   1.3 Surse de documentare;
  2.  Stadiul actual al dezvoltarii;
   2.1. Evolutia localitafilor;
   2.2. Elemente ale cadrului natural;
   2.3. Relatii in teritoriu;
   2.4. Activitati economice;
   2.5. Populatia. Elemente demografice si sociale;
   2.6. Circulatia;
   2.7. Intravilan existent. Zone functionale. Bilant teritorial;
   2.8. Zone cu riscuri naturale;
   2.9. Echipare edilitara;
   2.10. Probleme de mediu;
   2.11. Disfunctionalitati;
   2.12. Opfiuni ale populatiei – afisarea propunerii de dezvoltare cu fisa sondaj de opinie pentru populatie
  3. 3.7. Intravilan propus. Zone functionale. Bilant teritorial;
   3.8. Masuri in zonele cu riscuri naturale;
   3.9. Dezvoltarea echiparii edilitare;
   3.10. Protectia mediului;
   3.11. Reglementari urbanistice;
   3.12.Obiective de utilitate publica
  4. Concluzii, masuri in continuare
   Anexe – cartograme, grafice, etc.

Continut Regulament Local de Urbanism:

 1. Dispozitii generale:
  Rolul RLU;
  Baza legala a elaborarii;
  Domeniul de aplicare;
 2. Reguli de baza privind modul de ocupare a terenurilor:
  Reguli cu privire la pastrarea integritatii mediului si protejarea patrimoniului natural si construit;
  Reguli cu privire la siguranta constructiilor si la apararea interesului public. Reguli de amplasare si retrageri minime obligatorii;
  Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii;
  Reguli cu privire la echiparea edilitara;
  Reguli cu privire la forma si dimensiunile terenurilor pentru constructii. Reguli cu privire la amplasarea de spatii verzi si imprejmuiri.
 3. Zonificarea functionala Unitati si subunitati functionale:
  N. Prevederi la nivelul zonelor functionale din intravilan si extravilan;
  L- locuinte;
  IS- institutii si servicii publice;
  ID- unitati industriale si depozitare;
  A- unitati agricole;
  C- cai de comunicatie;
  SP- spatii verzi, perdele de protectie, agrement, sport;
  DS- destinatie speciala;
  GC- gospodarie comunala;
  TE- echipare edilitara;
  TA- terenuri agricole:
  TF- terenuri forestiere;
  TN- terenuri neproductive
 4. Unitati teritoriale de referinta

UTR-urile reprezinta instrumentele operationale in sprijinul reglementarilor specifice din PUG, se delimiteaza conventional pe baza criteriilor de omogenitate morfologica si functionala.

Ele se contureaza prin limite cadastrale, pe baza functiunii predominante ce permite stabilirea categorfilor de interventie.

Regulamentul local de urbanism – detaliaza aplicarea PUG.

 • Piese desenate:
  • Planse pentru incadrarea intr-o zona ce depaseste limita teritoriului administrativ – scara 1:50.000;
  • Planse cu analiza situatiei existente pentru toate localitatile componente – scara 1:5.000;
  • Planse cu reglementarile urbanistice- zonificare – scara 1:5.000;
  • Planse cu reglementarile urbanistice- cai de comunicatie – scara 1:5.000;
  • Planse cu reglementarile urbanistice- echipare edilitara – scara 1:5.000;
  • Planse cu reglementarile urbanistice- echipare edilitara – scara 1:5.000;
  • Plansa cu proprietatea asupra terenurilor – scara 1:5.000

PUG preliminar

PUG preliminar – raspunde presiunii investitorilor si se supune aceleiasi proceduri de avizare-aprobare ca PUG propriu-zis.

Are o valabilitate de 3 ani de la data aprobarii.

Continutul minim se va constitui din:

 • Incadrarea in teritoriu;
 • Situatia existenta disfunctionalitati majore;
 • Reglementari urbanistice;
 • Regulament prelimina.

Documentele necesare obtinerii avizelor/acordurilor

Se intocmesc de catre elaboratorul PUG inpreuna cu beneficiarul, in functie de complexitatea problemelor si talia localitatilor.

Continutul planurilor urbanistice generale este format din piese obligatorii si optionale si este diferentiat in functie de complexitatea problematicii generata de categoria unitatilor administrativ-teritoriale, respectiv urbane sau rurale, numarul de locuitori si incadrarea in reteaua de localitati, stabilita prin Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national Sectiunea a IV-a Reteaua de localitati, cu modificarile si completarile ulterioare.

Studii necesare pentru intocmirea PUG

Studii cu caracter analitic:

 • Actualizarea planurilor suport;
 • Studii geotehnice;
 • Circulatia in localitati;
 • Protectia mediului;
 • Regimul juridic al terenurilor;
 • Identificarea si protejarea ansamblurilor arhitecturale cu valoare deosebit.

Studii cu caracter analitic:

 • Ancheta sociala privind optiunile populatie.

Studii cu caracter prospectiv:

 • Evolutia sociala si demografica;
 • Evolutia activitatilor economice;
 • Evolutia deplasarilor pentru munca;
 • Reconversia fortei de munca.

Studiile se finalizeaza cu o sinteza elaborata de proiectantul de specialitate (pentru studiile elaborate concomitent cu PUG) sau de proiectantul general al PUG (pentru cele elaborate anterior).

Avize necesare pentru aprobarea PUG

Din Normele Metodologice de aplicare a Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul;

Avizele si acordurile cu privire la documentatiile de amenajare a teritoriului si de urbanism se emit in scopul realizarii concordantei dintre propunerile de dezvoltare a teritoriului cu politicile de dezvoltare si strategiile sectoriale la nivel national, regional, judetean si local, precum si cu prevederile legale specifice.

Avizele sau acordurile necesare aprobarii PUG sunt, in general, de trei categorii:

 • Avize/acorduri emise de catre organisme centrale interesat:
  • Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului – statiuni balneare sau turistice;
  • Ministerul Transporturilor – autostrazi, drumuri expres, drumuri nationale, cai ferate, cai navigabile sau aeroporturi;
  • Ministerul Sanatatii si Autoritatea Nationala pentru Turism;
  • Ministerul Culturii;
  • Ministerul Apararii Nationale;
  • Ministerul de Interne;
  • Serviciul Roman de Informati.
 • Avize/acorduri emise de catre organisme teritoriale interesate:
  • Consiliul local;
  • Consiliul judetean – emite un aviz unic asupra PUG care include toate activitatile institutiilor interesate din judet: amenajare teritoriu, drumuri judetene si comunale, protectia mediului, sanatate publica, aparare civila, protectie incendii etc.;
  • Oficiul judetean pentru organizarea teritoriului agricol;
  • Sanatatea populatiei;
  • Comisia monumentelor istorice;
  • Acord de mediu;
  • Apele Romane;
  • Directia Silvica;
  • Politia rutiera;
  • Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta;
  • Drumuri judetene.
 • Avize si acorduri utilitati:
  • Apa – canalizare;
  • Electrica;
  • Traselectrica;
  • Gaz;
  • Transgaz;
  • Telefonie;

Solicitarea avizelor/acordurilor asupra PUG se face de comun acord intre beneficiar si elaboratorul PUG.

Inaintarea documentatiilor pentru avizare se face simultan cu exceptia avizului MLPAT, care se solicita ultimul.

Pe baza PUG definitivat in urma avizelor/acordurilor obtinute, Consiliul local supune la vot aprobarea PUG.

Actul scris de aprobare a PUG si a Regulamentului local de urbanism este Hotararea Consiliului Local.

Plan Urbanistic General (PUG)
5 (100%) 1 voturi.

Print Friendly, PDF & Email